Kretanja na tržištu kapitala u februaru 2022.

Trgovanje HOV na Beogradskoj berzi u Februaru mesecu završeno je sa smanjenim prometom u odnosu na prvi mesec tekuće godine, i to u iznosu od 2,02 milijardi dinara, odnosno 17,17 miliona EUR. Broj transakcija, se uvećao u odnosu na prethodni mesec, i promet je ostvaren sa 1.137 transakcija. Indeksi su promenili trend, koja su imali porslednja tri meseca, te je februar završen sa minusom. BELEX15 indeks najlikvidnijih akcija, zabeležio je pad od 2,82% i poslednjeg trgovačkog dana u posmatranom mesecu 2022. godine završio je na nivou od 834,64 poena. BELEX15 je indeks ponderisan tržišnom kapitalizacijom (ne prilagođava se za isplaćene dividende i nije zaštićen od dilutacionog efekta koji se javlјa usled isplate dividendi). BELEX15 je ponderisan isklјučivo tržišnom kapitalizacijom koja se nalazi u slobodnom prometu (free float). BELEX15 se sastoji od akcija kojima se trguje metodom kontinuiranog trgovanja i koje ispunjavaju kriterijume za ulazak u indeksnu korpu. Učešće komponenti u indeksu je ograničeno na maksimalnih 20,00% u odnosu na ukupnu tržišnu kapitalizaciju indeksa. Bazni datum je 1. oktobar 2005. godine, a bazna vrednost indeksa BELEX15 iznosi 1.000,00 indeksnih poena.

Indeks BELEXline mesec je završio na nivou od 1.713,41 indeksnih poena, vrednost je smanjena za 3,80% u odnosu na prethodni mesec. Indeks BELEXline je opšti reprezentant kretanja cena akcija kojima se trguje na berzanskom tržištu u okviru Beogradske berze (početna vrednost od 1.000,00 indeksnih poena).

U strukturi prometa na berzanskom tržištu dominiralo je trgovanje obveznicama. Tržište hartija od vrednosti na Beogradskoj berzi podelјeno je na dva osnovna segmenta: regulisano tržište i tržište MTP BELEX. Regulisano tržište obuhvata kotacije hartija od vrednosti u okviru tri celine: Prime listing, Standard listing i Open market.

Vrednosti prometa po tržišnim celinama:

  • Prime listing akcije: 63.107.058 RSD / 536.573 EUR
  • Prime listing obveznice: 1.894.745.001 RSD / 16.113.649 EUR
  • Standard listing akcije: 1.810.619 RSD / 15.399 EUR
  • Standard listing obveznice: 0
  • Open market akcije: 11.539.264 RSD / 97.131 EUR
  • MTP akcije: 48.167.269 RSD / 409.624 EUR
  • MTP obveznice: 0

Tržišna kapitalizacija na berzanskom tržištu akcija na dan 28.02.2022. godine, iznosila je 540,40 milijardi dinara. Kada govorimo o tržišnoj kapitalizaciji na berzanskom tržištu akcija, a posmatrano po segmentima tržišta, najveće učešće u strukturi tržišne kapitalizacije u iznosu od 246,09 milijardi dinara odnosi se na akcionarska društava na tržišnom segmentu listing-a (ukupno 7 listiranih kompanija). Slede akcije kotirane na tržištu MTP BELEX (ukupno 362 akcionarsko društvo) u iznosu od 211,32 milijardi dinara, zatim akcije akcionarskih društava (ukupno 12 izdavalaca) kotirane u okviru Open market-a i čija je tržišna vrednost na isti dan iznosila 82,98 milijarde dinara.

Prosečno učešće stranih investitora u trgovini svim hartijama od vrednosti na berzanskom tržištu (FIT) u Februaru 2022. godine iznosilo je 11,34%. Najveće učešće stranih investitora bilo je u prometu akcijama, 21,66%, i to više na prodajnoj strani. U ukupnom prometu obveznicama strani investitori učestvovali su sa 10,66%.