Izmene opštih akata

Saglasno rešenju Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na opšta akta Brokersko – dilerskog društva Dunav Stockbroker a.d. Beograd, u postupku usklađivanja sa Zakonom o tržištu kapitala, izmenili smo sledeća opšta akta:

  • Pravila poslovanja
  • Pravilnik o tarifi
  • Pravilnik o kategorizaciji klijenata
  • Pravilnik o izvršavanju naloga
  • Pravilnik o postupanju po pritužbama
  • Pravilnik o sprečavanju zloupotreba i
  • Pravilnik o sprečavanju zloupotreba i

Navedena opšta akta objavljena su na internet stranici Brokersko – dilerskog društva Dunav Stockbroker a.d. Beograd, u delu Dokumenta i počinju da se primenjuju od 07. aprila 2023. godine.

Nakon početka primene navedenih opštih akata u obavezi smo da sa klijentima sa kojima je već uspostavljen poslovni odnos zaključimo nove ugovore pre nastavka dalje saradnje.

Takođe, obaveštavamo akcionare Kompanije Dunav osiguranje a.d.o. Beograd, koji su akcije stekli po osnovu Zakona o osiguranju da će im od 07.04.2023. godine biti naplaćivana redovna naknada i provizija prema važećem Pravilniku o tarifi.