Kapitalni dobitak

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana obveznikom poreza na kapitalni dobitak smatra se svako fizičko lice koje je izvršilo prenos, odnosno prodaju hartija od vrednosti uz naknadu. Kapitalni dobitak, odnosno gubitak u smislu ovog zakona predstavlja razliku između prodajne cene hartija od vrednosti i njihove nabavne cene.

Kapitalnim dobitkom/gubitkom ne smatra se razlika nastala prenosom/prodajom hartija od vrednosti kada:

  • se vrši prenos dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije
  • je obveznik izvršio prenos hartija od vrednosti koje je pre prenosa imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje 10 godina

Stopa poreza na kapitalni dobitak iznosi 15%, ako međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno.

Kapitalni gubitak ostvaren prodajom hartija od vrednosti može se prebiti kapitalnim dobitkom, ali samo u slučaju kada je prvo ostvaren kapitalni gubitak, pa onda kapitalni dobitak. Ako se i posle prebijanja iskaže kapitalni gubitak moguće je prebiti ga sa kapitalnim dobitkom u narednih 5 godina u koje se uračunava i godina u kojoj je ostvaren prvobitni kapitalni gubitak.

Prijava poreza na kapitalni dobitak vrši se polugodišnje, najkasnije u roku od 30 dana od kraja perioda.

Poreska prijava za plaćanje poreza na kapitalni dobitak podnosi se odeljenju Republičke uprave javnih prihoda za teritoriju opštine prebivališta.

Visina poreza na kapitalni dobitak se utvrđuje rešenjem Poreske uprave.